Powrót do ofert pracy
Architekt Programista

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „ŁORKK – Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Zadaniem Architekta Programisty będzie:
  1. Zaprojektowanie struktury modelowej rozwiązania
  2. Dobór odpowiednicj narzędzi, frameworków i technologii
  3. Podzielenie zadań projektowych na etapy umożliwiające paralelyzację prac
  4. Zaprojektowanie wymagań testów akceptacyjnych
  5. Rewizje kodów źródłowych zespołu
  6. Konsultacje techniczne z stroną biznesową projektu
 2. Liczba roboczodni na realizację powyższych prac wynosi: 84 dni
 3. Termin realizacji prac: do 31 grudnia 2018 r.
 4. Wymagania na stanowisko Architekta Programisty:
  1. Minimum 8 lata doświadczenia w programowaniu i projektowaniu aplikacji przy użyciu dowolnego języka programowania obiektowego
  2. Minimum 6 lata doświadczenia programowania Ruby on Rails
  3. Minimum 6 lata doświadczenia programowania React / Angular2
  4. Bardzo dobra znajomość języka Ruby
  5. Bardzo dobra znajomość biblioteki Bundler
  6. Bardzo dobra znajomość framework’u Ruby on Rails 5, a w szczególności:
   • REST JSON api
   • ActiveRecord
   • ActiveModel
   • ActionMailer
   • ActiveModelSerializer
  7. Bardzo dobra znajomość HTML5 (z wykorzystaniem haml)
  8. Bardzo dobra znajomość CSS3 (z wykorzystaniem SASS, SCSS)
  9. Bardzo dobra znajomość PostgreSQL 9.6+
  10. Dobra znajomość framework’u Webpack
  11. Dobra znajomość jednego z React, Angular2+
  12. Dobra znajomość ES6 oraz nodejs
  13. Bardzo dobra znajomość systemu kontroli wersji GIT
  14. Dobra umiejętność dokumentowania i opisywania wypracowanego kodu
  15. Bardzo dobra znajomość projektowania i wdrażania zautomatyzowanych testów
  16. Znajomość metodyki Agile oraz CI
  17. Umiejętność raportowania czasu poświęconego na wdrożenie zadań (time tracking)
  18. Udział w opracowaniu i wdrożeniu min. 2 aplikacji przeglądarkowych
 5. Po wykonaniu prac Architekt Programista przedstawi Zamawiającemu raport z realizacji zadania wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą wykonanie prac (karty czasu pracy).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert lub do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 7. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Plik do pobrania: Architekt Programista